Flash News
  乙組聯賽附加賽(B組) 駒騰 0:7 永高   乙組聯賽附加賽(A組) 國強 0:7 三昇越季停賽及黃牌
 

越季停賽
2021/2022 越季停賽 [只適用於超級聯賽、甲組、乙組及丙組聯賽]
2021/2022 越季停賽 [只適用於青年球員]
2021/2022 越季停賽 [只適用於五人足球聯賽]
2021/2022 越季停賽 [只適用於女子足球及女子青少年足球聯賽]
越季黃牌
2021/2022 越季黃牌 [只適用於超級聯賽、甲組、乙組及丙組聯賽]
2021/2022 越季黃牌 [只適用於五人足球聯賽]
2021/2022 越季黃牌 [只適用於女子足球聯賽]
2021/2022 年度球員以罰款代替越季停賽及黃牌申請表
2021/2022 年度球員以罰款代替越季停賽﹝青年賽事﹞申請表
 


 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.